FlowerFull Consultancy

Sterk in duurzame oplossingen voor bloembollen

 • Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot het verrichten van diensten en uitvoeren van projecten tussen FlowerFull-Consultancy, hierna te noemen FFCon, en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2.   Afwijkende bedingen gelden slechts, indien partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn; voor het overige blijven onderhavige algemene voorwaarden van kracht.
 3.   Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de aanbiedingen van de in het eerste lid genoemde bedoelde overeenkomsten met de FFCon slechts werking toe, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van de FFCon.
 4.   Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt eerst tot stand op het moment dat de FFCon schriftelijk heeft bevestigd de opdracht van de wederpartij te accepteren. Partijen kunnen echter ook met andere middelen het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst leveren.
 5.   De opdrachtgever die eenmaal een overeenkomst met de FFCon heeft gesloten onder toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door de FFCon uitgebrachte aanbiedingen casu quo op later met de FFCon gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd.
 6.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1.   Alle offertes en aanbiedingen van FFCon zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2.   Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door FFCon van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door FFCon.
 3.   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4.   Alle prijzen worden gesteld in Nederlandse Valuta, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5.   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FFCon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FFCon anders aangeeft. 
 6.   Een samengestelde prijsopgave verplicht FFCon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 Artikel 3  uitvoering overeenkomst, termijnen en wijzigingen

 1.   De overeengekomen werkzaamheden worden zorgvuldig verricht op basis van de door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens.
 2.   Indien de voor de uitvoering een vast tijdstip of een termijn, waarbinnen FFCon haar werkzaamheden dient uit te voeren, is overeengekomen, houdt dit in dat FFCon naar haar beste vermogen die overeengekomen termijn in acht zal nemen. 
 3.   De Opdrachtgever zal steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verstrekken, die nodig zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.
 4.   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FFCon zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan FFCon ter beschikking heeft gesteld. FFCon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FFCon is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 5.   FFCon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. FFCon adviseert naar beste weten en volgens de kennis vanzaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat FFCon niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering. De Opdrachtgever aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische en website/e-mail advisering niet denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.
 6.   FFCon heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7.   Indien door FFCon in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8.   FFCon is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is FFCon gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door FFCon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van FFCon op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 
 10.   Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FFCon gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van FFCon daardoor direct of indirect ontstaan.

 artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1.   FFCon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien; 
  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, 
  • na het sluiten van de overeenkomst FFCon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, 
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, 
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van FFCon kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
 2.   Voorts is FFCon bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FFCon kan worden gevergd. 
 3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FFCon op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FFCon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4.   Indien FFCon tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 5.   Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is FFCon gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
 6.   Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is FFCon gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7.   In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FFCon vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FFCon op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 
 8.   Indien een Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor gemaakte kosten en de voor uitvoering gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 artikel 5 Overmacht

 1.    FFCon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FFCon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FFCon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


artikel 6 Betaling en incassokosten
 

 1.   Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de FFCon of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of girorekening. 
 2.   Indien de wederpartij niet binnen de lid 1 genoemde dan wel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft de FFCon zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij een rente van 1% per maand over het totale factuurbedrag verschuldigd vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de FFCon toekomen. 
 3.   Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van een vordering op de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. 
 4.   Al hetgeen de FFCon van de wederpartij te vorderen heeft is onmiddellijk opeisbaar indien en voorzover de wederpartij met betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming. 
 5.   De FFCon behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. 
 6.   Indien de wederpartij in gebreke blijft met betaling, is de FFCon vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden direct of indirect ten behoeve van de wederpartij op te schorten.


artikel 7 Aansprakelijkheid
 

 1.   Indien FFCon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2.   FFCon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FFCon is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3.   Indien FFCon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FFCon beperkt tot de netto factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 4.   De aansprakelijkheid van FFCon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 5.   FFCon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FFCon.


artikel 8 Vrijwaring 

 1. De Opdrachtgever vrijwaart FFCon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FFCon toerekenbaar is. Indien FFCon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden FFCon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FFCon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FFCon en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

 1. FFCon behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. FFCon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

 1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FFCon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
 2.   De rechter in den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft FFCon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.